Stein

In onze gemeente moet iedereen kunnen meedoen. Dat was én is ons devies! Vanuit dat oogpunt staat onze organisatie sinds jaar en dag in verbinding met ervaringsdeskundigen.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

In deze video gaat het Superteam langs bij de gemeente Stein om te kijken hoe toegankelijk het er is.

Sinds het ondertekenen van de intentieverklaring in 2018 kreeg onze aanpak de gewenste structuur en zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwording. Daarnaast ontwikkelde de groep ervaringsdeskundigen tot een heus Sociaal Inclusiepanel. Kortgezegd, een adviesraad voor ons als gemeente waar we sindsdien structureel mee in overleg zijn. Dit panel geeft gevraagd en ongevraagd advies en wij kunnen hen consulteren.

Laat je handicap géén beperking zijn!

Irma Janssen Stiching (On)Beperkt 4 life

Samen met ervaringsdeskundigen, ambtenaren, managementteams, collegeleden, raadsleden, samenwerkingspartners, belangenorganisaties en andere betrokkenen hebben themabijeenkomsten, ervaringsparcoursen, bewustwordingsactiviteiten plaatsgevonden die in 2019 geleid hebben tot een Lokale Inclusie Agenda. Dit is onze leidraad voor onze toegankelijkheidsambities om het gebied van Inclusief onderwijs, Digitale toegankelijkheid, Wonen, Cultuur, vrije tijd en sport, Werk en werkgelegenheid, Gezondheid en welzijn en Fysieke toegankelijkheid. Daarnaast dragen we proactief uit wat en waarom we zaken op deze wijze aanpakken.

Door de jaren heen hebben we gezamenlijk veel waardevolle stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn toegankelijkheidschecks bij openbare gebouwen, verbouwingen van scholen, inrichting van stemlokalen en -hokjes, wandelpaden, maar ook de doorontwikkeling van onze website en het kleurgebruik in onze communicatie-uitingen, etc. We realiseren ons dat toegankelijkheid een continue proces is dat altijd aandacht verdient. Daarom proberen we toegankelijkheid ook zoveel mogelijk in te bedden in bestaande processen en procedures zoals bij inkoop en aanbestedingen van producten en diensten.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

Irma Janssen

Ik ben Irma, 54 jaar jong, getrouwd en ik heb 2 volwassen kinderen. Ik ben sinds 2011 rolstoelafhankelijk. Ik zet mij op velerlei gebieden in voor mensen met een beperking en run daarnaast mijn eigen stichting (On)Beperkt 4 life.

Hein Coumans

Mijn naam is Hein Coumans 62 jaar en sinds een kleine 15 jaar heb ik een incomplete dwarslaesie. Ondanks mijn “handicap” ben ik maatschappelijk zeer actief op velerlei gebieden, o.a inclusie/sociaal domein en sportbegeleiding.

Projecten in de gemeente Stein over toegankelijkheid

Projecten in de openbare ruimte, zoals de aanleg van geleidelijnen rondom ons winkelcentrum en herstructurering van straten zijn in Stein goede voorbeelden. Daarnaast testen onze panelleden ook de toegankelijkheid bij bijvoorbeeld wandelpaden zoals het Knuppelpad bij ‘t Brook. Door de betrokkenheid van het sociaal inclusiepanel in de beginfase kan al veel gerealiseerd worden op het gebied van toegankelijkheid.

Hub Janssen, wethouder sociaal domein

In Stein moet iedereen kunnen meedoen! Daar werken we samen met het inclusiepanel hard aan. Toegankelijkheid is een continue proces en daar zijn we ons van bewust. Zo creëren we een leefomgeving waar iedereen optimaal tot bloei komt. Voor nu én in de toekomst! Stem daarom op Stein!

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

  1. Zorg via bewustwording voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak;
  2. Formeer een inclusiepanel als dat er nog niet is;
  3. Gebruik daarbij de kracht van de samenleving / laat ervaringsdeskundigen spreken / presenteren / etc.;
  4. Benadruk dat het een organisatie-brede ontwikkeling is;
  5. Benader toegankelijkheid als een beweging die nooit af is;
  6. Probeer toegankelijkheid te verankeren in processen;
  7. Begin klein, maar zorg voor structuur;
  8. Draag uit wat je doet en wat je samen bereikt hebt.
Sociaal inclusiepanel Stein